مقالات

موانع درس خواندن مفهومی از نگاه استاد حسین احمدی

موانع درس خواندن مفهومی از نگاه استاد حسین احمدی مشکل بسیاری از داوطلبان که ساعات مطالعه بالایی دارند، تست های زیادی حل می کنند، اما در نهایت نتیجه مناسبی نمی گیرند، چیست؟! چرا یک عده با تلاش زیاد باز هم نمی توانند به رتبه دلخواه شان دست پیدا کنند؟ زیرا …

تماس با خط 1
تماس با خط 2