مقالات

نمونه تدریس درس ریاضی امیر مسعودی به توصیه استاد حسین احمدی

نمونه تدریس درس ریاضی امیر مسعودی به توصیه استاد حسین احمدی     استاد حسین احمدی مدرس و مشاور برتر کنکور  

مقالات

نمونه تدریس فیزیک امیر مسعودی همکار استاد حسین احمدی

نمونه تدریس فیزیک امیر مسعودی همکار استاد حسین احمدی     استاد حسین احمدی مدرس و مشاور برتر کنکور

تماس با خط 1
تماس با خط 2