مقالات
مقالات

تکنیک های حضور فعال در کلاس

استرس، فشاری است که در اثر تغییرات ایجاد شده در محیط به بدن تحمیل می شود. بعضی از استرس ها مفید هستند اما وقتی از کنترل خارج شوند، بدن به طرق مختلف از آنها رنج می برد. استرس تحمیل شده، انرژی بدنی و ذهنی را تحت تأثیر قرار می دهد. …

مقالات

تکنیک های حضور فعال در کلاس

)همراهی با مدرس: بسیار مهم است که در سر کلاس درس،خودتان را با سرعت، نحوه و شیوه تدریس معلم یا استاد خود هماهنگ سازید و با او حرکت کنید. هم شتاب بیش از مدرسه داشتن ذهن را آشفته و مغشوش می کند و هم سرعت کند شما و عقب ماندن …

تماس با خط 1
تماس با خط 2